Årsmöte 2023


Protokoll fört vid Clios vänners årsmöte 2023-02-22

 1. Sten-Åke Gustafsson öppnade årsmötet.
 2. Röstlängden fastställdes i enlighet med deltagarlistan.
 3. Till ordförande för årsmötet valdes sittande, Sten-Åke Gustafsson.
 4. Till sekreterare valdes sittande, Birgit Bratt.
 5. Till protokolljusterare/rösträknare valdes Anne-Marie Gustafson och Kristina Jonsson.
 6. Fastställdes att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna i och med medlemsutskicken 12 december 2022 samt 7 februari 2023. Per e-post har i vecka 7 årsmöteshandlingar kunnat beställas.
 7. Dagordningen godkändes.
 8. Föredrogs verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2022 samt budget för 2023.
 9. Revisorernas berättelse för 2022 lästes för att läggas till protokollet.
 10. Godkändes verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
 12. Inga motioner har inlämnats.
 13. Verksamhetsplanen för 2023 godkändes.
 14. För 2023 föreslogs bibehållande av medlemsavgiften 150 kr.
 15. Budget för 2023 godkändes.
 16. Till ordförande på ett år valdes Christer Löfqvist.
 17. Fastställdes antalet övriga ordinarie styrelseledamöter till 8 och suppleanter till 2.
 18. Ordinarie ledamöter blir följande: Sten-Åke Gustafsson (omval 2 år), Leif Mowitz (omval 2 år), Barbro Prästbacka (omval 2 år), Lennart Holm (1 år kvar), Robert Aronsson (1 år kvar), Ulla Björnheden (1 år kvar), Lisbeth Staffansson (1 år kvar) och Birgit Bratt (nyval 2 år). Suppleanter blir Juha Väisänen (nyval 1 år) och Lars Jonsson (omval 1 år).
 19. Till revisorer valdes Bodil Johansson (omval 1 år) och Gun Häggström (omval 1 år). Till revisorssuppleant valdes Anders Hermansson (omval 1 år).
 20. Till valberedning valdes Claes Wennerberg (omval 1 år) och Kent Carlsson (omval 1 år).
 21. Inga övriga frågor väcktes.
 22. Sten-Åke Gustafsson avslutade mötet.