Årsmöte 2021


Protokoll fört vid årsmöte med Clios vänner 2021-02-24.

Christer Löfqvist hälsade alla välkomna och gick igenom en del tekniska saker om plattformen Zoom. Det var sammanlagt med styrelsen 18 deltagare på årsmötet.

 1. Sten-Åke Gustafsson öppnade årsmötet.
 2. Röstlängden fastställdes i enlighet med deltagarlistan.
 3. Till ordförande för årsmötet valdes sittande Sten-Åke Gustafsson.
 4. Till sekreterare valdes Barbro Prästbacka.
 5. Till justerare av protokollet/rösträknare valdes Anne-Marie Gustafson och Lars Jonsson.
 6. Fastställdes, att årsmötets utlystes i enlighet med stadgarna i och med medlemsutskicken i mitten av december 2020 samt 10 februari 2021. Per e-post har i vecka 8 årsmöteshandlingar kunnat beställas.
 7. Dagordningen godkändes.
 8. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2020 föredrogs.
 9. Revisorns berättelse för 2020 föredrogs och lades till handlingarna.
 10. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen godkändes.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 .
 12. Inga motioner har inlämnats.
 13. Verksamhetsplanen för 2021 godkändes.
 14. För 2021 föreslogs bibehållande av medlemsavgiften 150 kr.
 15. Budget för 2021 föredrogs av Christer Löfqvist som godkändes.
 16. Till ordförande på ett år valdes Christer Löfqvist.
 17. Fastställdes antalet övriga ordinarie styrelseledamöter till 8 och suppleanter till 2.
 18. Ordinarie ledamöter blir följande: Sten-Åke Gustafsson (omval 2 år), Lisbeth Staffansson (1 år), Ulla Björnheden (1 år), Robert Aronsson (1 år), Juha Väisänen (1 år), Lennart Holm (1 år), Leif Mowitz (2 år omval) och Barbro Prästbacka (omval 2 år). Suppleanter: Birgit Bratt (omval 1 år), Jan Kenneth Johansson (omval 1 år). Revisorer: Bodil Johansson (omval 1 år), Berth Olofsson (omval 1 år), Suppleant: Anders Hermansson (omval 1 år).
 19. Val av valberedning och sammankallande: Claes Wennerberg (omval 1 år) och Kent Carlsson (omval 1 år).
 20. Det fanns inga övriga frågor.
 21. Årsmötet avslutades.