Årsmöte 2022


Protokoll fört vid Clios vänners årsmöte 2022-02-23

 1. Sten-Åke Gustafsson öppnade årsmötet.
 2. Röstlängden fastställdes i enlighet med deltagarlistan.
 3. Till ordförande för årsmötet valdes sittande, Sten-Åke Gustafsson.
 4. Till sekreterare valdes sittande, Ulla Björnheden.
 5. Till protokolljusterare/rösträknare valdes Anne-Marie Gustafson och Kristina Jonsson.
 6. Fastställdes att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna i och med medlemsutskicken 15 december 2021 samt 9 februari 2022. Per e-post har i vecka 7 årsmöteshandlingar kunnat beställas.
 7. Dagordningen godkändes.
 8. Föredrogs verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen för 2021.
 9. Revisorernas berättelse för 2021 lästes för att läggas till protokollet.
 10. Godkändes verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 12. Inga motioner har inlämnats.
 13. Verksamhetsplanen för 2022 godkändes.
 14. För 2022 föreslogs bibehållande av medlemsavgiften 150 kr.
 15. Budget för 2022 föredrogs av Christer Löfqvist och godkändes.
 16. Till ordförande på ett år valdes Christer Löfqvist.
 17. Fastställdes antalet övriga ordinarie styrelseledamöter till 8 och suppleanter till 2.
 18. Ordinarie ledamöter blir följande: Sten-Åke Gustafsson (1 år kvar), Leif Mowitz (1 år kvar), Barbro Prästbacka (1 år kvar), Lennart Holm (omval 2 år), Robert Aronsson (omval 2 år), Ulla Björnheden (omval 2 år), Lisbeth Staffansson (omval 2 år) och Juha Väisänen (omval 1 år). Suppleanter blir Birgit Bratt (omval 1 år) och Lars Jonsson (nyval 1 år).
 19. Till revisorer valdes Bodil Johansson (omval 1 år) och Gun Häggström (nyval 1 år). Till revisorssuppleant valdes Anders Hermansson (omval 1 år).
 20. Till valberedning valdes Claes Wennerberg (omval 1 år) och Kent Carlsson (omval 1 år).
 21. Övriga frågor: En medlem väckte frågan om hur vi rekryterar yngre personer såsom gymnasieungdomar och universitetsstuderande till föreningen. Christer Löfqvist genmälde att fruktlösa försök att nå yngre har gjorts under många år.
 22. Sten-Åke Gustafsson avslutade mötet.