Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsberättelse för 2021

Styrelsen för historiska föreningen Clios vänner i Trollhättan (863000-7543) ger följande berättelse för 2021, föreningens trettiofemte verksamhetsår. Clios vänner är en lokal, fristående, ideell förening som inte tillhör någon riksorganisation men samarbetar med Studiefrämjandet för viss administration.

Under föregående år drabbades världen av en pandemi orsakad av viruset Covid-19 varför verksamheten pausades i mars 2020. Först under hösten 2021 kunde vi återstarta verksamheten med sex föreläsningar. På grund av restriktioner och allmän försiktighet har deltagarantalet i jämförelse med tidigare år varit lägre.

På grund av ett ånyo högt smittoläge och nya restriktioner tvingades vi senarelägga vårens första föreläsning 2022.

Medlemmar

Föreningen har under året haft 670 medlemmar. Antalet medlemmar har under året ökat med 44 – en ökning med ca 7%.   

Styrelse

Ordförande och kassör: Christer Löfqvist
Vice ordförande: Sten-Åke Gustafsson
Sekreterare: Ulla Björnheden
Övriga ledamöter: Robert Aronsson, Lennart Holm, Leif Mowitz, Barbro Prästbacka, Lisbeth Staffansson och Juha Väisänen
Suppleanter: Birgit Bratt och Jan Kenneth Johansson

REVISORER
Ordinarie
: Bodil Johansson och Berth Olofsson
Suppleant: Anders Hermansson

VALBEREDNING
Claes Wennerberg och Kent Carlsson

Styrelsen har under året haft 10 sammanträden.

Historisk afton

Sex föreläsningar har anordnats med följande deltagarantal. Totalt uppgick deltagarantalet till 864 personer.

Augusti – 99 deltagare
Vikingatidens härskare med Anna Lihammer och Ted Hesselbom

September – 102 deltagare
Antikens sju underverk – Nytt och gammalt om en klassisk topplista med Allan Klynne

Oktober – 139 deltagare
Furste av Norden – Kristian tyrann och Stockholms blodbad med Erik Petersson

Oktober – 202 deltagare
Landet utanför – ”Miss Sweden just wants to be alone” med Henrik Berggren

November – 168 deltagare
Margareta Regina – vid Gustav Vasas sida med Karin Tegenborg Falkdalen

December – 154 deltagare
Bohusläns Historia – från järnåldern till 1658 med Tomas Andersson


Historisk resa
Planerad resa blev även 2021 inställd.

Årsmöte 2021 – 18 deltagare
I februari hölls föreningens årsmöte digitalt genom ett Zoom-möte.

Nyhetsbrev – 882 prenumeranter
Sänds via MailChimp till medlemmar som lämnat e-postadress och till ytterligare 197 personer som tecknat sig för vårt nyhetsbrev.

Hemsida
Föreningens hemsida www.cliosvanner.nu är nu klar. Den är fylld med aktuell information om föreningen och dess verksamhet men även med historiskt material från föreningens start 1987.

GDPR
Information om föreningens hantering av medlemsdata sker genom vår uppdaterade hemsida.

Ekonomi
Hänvisar till separat rapport.
Då föreningens verksamhet blev pausad 2020 har medlemskap och årskort förlängts att gälla även under 2021. Intäkterna har proportionerligt balanserats till 2021.
Föreningen har erhållit stöd från Trollhättans Stad, Trestad Laser AB, GKN Aerospace Sweden AB, Stavre Center Livs AB (Jätten), Tryckeri JustNu, TTELA och Studiefrämjandet. Sponsorintäkter har på samma sätt som medlemsintäkter balanserats till 2021. 

Styrelsens förhoppning är att verksamheten kan återupptas under våren 2022 med högt deltagande.

Trollhättan den 31 januari 2021

Styrelsen för Clios vänner
Christer Löfqvist
Sten-Åke Gustafsson
Ulla Björnheden
Robert Aronsson
Lennart Holm
Leif Mowitz
Barbro Prästbacka
Lisbeth Staffansson
Juha Väisänen