Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för historiska föreningen Clios vänner i Trollhättan (863000-7543) ger följande berättelse för 2020, föreningens trettiofjärde verksamhetsår. Clios vänner är en lokal, fristående, ideell förening som inte tillhör någon riksorganisation men samarbetar med Studiefrämjandet för viss administration.

Under början av året drabbades världen av en pandemi orsakad av viruset Covid-19. På grund av den smittspridning som tog fart under vårens första månader i vårt område tvingades vi att den 13 mars 2020 pausa vår verksamhet med förhoppning om snar återstart. Restriktioner för allmänna sammankomster infördes och förlängdes successivt under året. Därför har vi fått flytta fram återstarten och vi hoppas nu att den kan ske hösten 2021.

Medlemmar

Föreningen har under året haft 626 medlemmar. Antalet medlemmar har under året minskat med 16 – en minskning med ca 2%.   

Styrelse

Ordförande och kassör: Christer Löfqvist
Vice ordförande: Sten-Åke Gustafsson
Sekreterare: Ulla Björnheden
Övriga ledamöter: Robert Aronsson, Lennart Holm, Leif Mowitz, Barbro Prästbacka, Lisbeth Staffansson och Juha Väisänen
Suppleanter: Birgit Bratt och Jan Kenneth Johansson

REVISORER
Ordinarie
: Bodil Johansson och Berth Olofsson
Suppleant: Anders Hermansson

VALBEREDNING
Claes Wennerberg och Kent Carlsson

Styrelsen har under året haft tre sammanträden. Beslut har löpande fattats per capsulam.

Historisk afton

Två föreläsningar har anordnats med följande deltagarantal. Totalt uppgick deltagarantalet till 711 personer.

Januari – 342 deltagare
Spionagets historia – från faraos ögon och öron till global nätspaning (Wilhelm Agrell)

Februari – 369 deltagare
Försvunnet såsom en dröm – en tidsresa till det sena 1700-talets värld (Christopher O’Regan)


Historisk resa
Planerad resa blev i år inställd

Årsmöte 2020 – 45 deltagare
I februari hölls föreningens årsmöte i Cliosalen där Fredrik Frykman Markurth talade om Nyupptäckta motiv på hällmålningen i Tumlehed avslöjar sjöfart på stenåldern.

Nyhetsbrev – 839 prenumeranter
Sänds via MailChimp till medlemmar som lämnat e-postadress och till ytterligare 175 personer som tecknat sig för vårt nyhetsbrev

GDPR
Föreningen har fortsatt arbetat med att göra om vår hemsida www.cliosvanner.nu. Kommer att bli klar våren 2021.
Information om föreningens hantering av medlemsdata kommer att ske genom vår nya hemsida.

Ekonomi
Hänvisar till separat rapport.
Då föreningens verksamhet blivit pausad har medlemskap och årskort förlängts att gälla även under 2021. Intäkterna har proportionerligt balanserats till 2021.
Föreningen har utlovats stöd från Trollhättans Stad, Trestad Laser AB, GKN Aerospace Sweden AB, Stavre Center Livs AB (Jätten), Tryckeri JustNu, TTELA och Studiefrämjandet. Då verksamheten pausades har även fakturering pausats. Sponsorintäkter har på samma sätt som medlemsintäkter balanserats till 2021.

Styrelsens förhoppning är att verksamheten kan återupptas under hösten 2021 med högt deltagande.

Trollhättan den 20 januari 2021

Styrelsen för Clios vänner
Christer Löfqvist
Sten-Åke Gustafsson
Ulla Björnheden
Robert Aronsson
Lennart Holm
Leif Mowitz
Barbro Prästbacka
Lisbeth Staffansson
Juha Väisänen