Årsmöte 2024

Protokoll fört vid Clios vänners årsmöte 2024-02-28
 1. Sten-Åke Gustafsson öppnade årsmötet.
 2. Röstlängden fastställdes i enlighet med deltagarlistan.
 3. Till ordförande för årsmötet valdes sittande, Sten-Åke Gustafsson.
 4. Till sekreterare valdes sittande, Ulla Björnheden.
 5. Till protokolljusterare / rösträknare valdes Anne-Marie Gustafson och Kristina Jonsson.
 6. Fastställdes, att årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna i och med medlemsutskicken 6 december 2023 samt 13 februari 2024. Per e-post har fr o m 21 februari 2024 årsmöteshandlingar kunnat beställas.
 7. Dagordningen godkändes.
 8. Föredrogs verksamhets- och ekonomisk berättelse för 2023 samt budget för 2024.
 9. Revisorernas berättelse för 2023 lästes för att läggas till protokollet.
 10. Godkändes verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen.
 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
 12. Inga motioner har inlämnats.
 13. Verksamhetsplanen för 2024 godkändes.
 14. För 2025 föreslogs bibehållande av medlemsavgiften 150 kr.
 15. Budget för 2024 godkändes.
 16. Till ordförande på ett år valdes Christer Löfqvist.
 17. Fastställdes antalet övriga ordinarie styrelseledamöter till 8 och suppleanter till 2.
 18. Ordinarie ledamöter blir följande: Sten-Åke Gustafsson (vald till 2025), Leif Mowitz (vald till 2025), Barbro Prästbacka (vald till 2025), Lennart Holm (2 år omval), Robert Aronsson (2 år omval), Ulla Björnheden (2 år omval), Lisbeth Staffansson (2 år omval) och Birgit Bratt (vald till 2025). Suppleanter blir Juha Väisänen (1 år omval) och Lars Jonsson (1 år omval).
 19. Till revisorer valdes Bodil Johansson (1 år omval) och Lars Falck (1 år nyval). Till revisorssuppleant valdes Anders Hermansson (1 år omval).
 20. Till valberedning valdes Claes Wennerberg (omval 1 år) och Kent Carlsson (omval 1 år).
 21. Inga övriga frågor väcktes.
 22. Sten-Åke Gustafsson avslutade mötet.